Captured American pilot Ron Dodge's photo appeared in an article by Joris Ivens and Marceline Loridan in Paris Match and later on the cover of Life Magazine.

 

.


 

VIETNAMOORLOG: EEN PRISONERS DILEMMA
Joris Ivens en Ron Dodge(English version below) Vanuit de Noord-Vietnamese hoofdstad Hanoi leverden Joris Ivens en Marceline Loridan in 1967 een fotoreportage aan het Franse weekblad Paris Match: 'Hanoi onder de bommen, een cineast getuigt' (9 september 1967). De cineast die in het zes pagina's beslaande artikel getuigt, is Joris Ivens. De Vietnamoorlog was in volle omvang gaande. Op een van de foto's is de op 17 mei 1967 door Noord-Vietnam gevangen genomen Amerikaanse piloot Ron Dodge te zien.


Ruim vijf jaar later, in 1972, zette Life Magazine dezelfde foto op de cover (zie rechts boven), omdat Noord-Vietnam zijn bestaan ontkende. Dodge was slechts een van de velen die te boek stonden als missing in action (MIA) omdat Noord-Vietnam weigerde informatie over hen te verstrekken.

Ivens kreeg in september 1974 een smeekbrief van Debbie Litt uit het Amerikaanse Detroit. Zij was actief in de steunbeweging voor krijgsgevangenen. Enkele mensen van deze beweging die zich het lot van Ron Dodge aantrokken, kwamen zelfs naar Parijs om Ivens' hulp te vragen. Hij noteerde later (1980) in de kantlijn van een brief die hij eerder naar Detroit had gestuurd: 'Die mensen zijn bij ons geweest en we hebben hun uitgelegd dat die opname door een Vietnamese cameraman gemaakt is en wij hem niet spraken, en ook niet z'n naam wisten.'

Maar daar ging het natuurlijk niet om. De vraag waar het wel om ging was: Waar is Ron Dodge? Niet lang daarvoor had Ivens volgens zijn eigen notities tegenover het Medisch Comité Nederland Vietnam verklaard 'dat de in Parijs gemaakte afspraken [over vrede - hs] dagelijks door de Amerikaanse en Zuid-Vietnamese regering worden geschonden. De volken van Vietnam, de regering van de Democratische Republiek Vietnam [Noord-Vietnam - hs], de Voorlopige Revolutionaire Regering van Zuid-Vietnam, nemen die afspraken wel serieus.' In de film Loin du Vietnam, die Ivens en enkele Franse filmmakers in de jaren zestig vervaardigden, wordt Noord-Vietnam 'morele superioriteit' toegeschreven.

Hoe was dit te rijmen met een flagrante Noord-Vietnamese schending van de Conventie van Genève over krijgsgevangenen? Ivens was de aangewezen persoon om iets te doen. Hij onderhield persoonlijke contacten met de hoogste functionarissen uit de Noord-Vietnamese regering, kende enkele generaals en de ambassadeur in Parijs, en hij had een ijzeren reputatie in Hanoi. Maar hij maakte zich er met een smoesje vanaf en deed niets.

Jaren na afloop van de Vietnamoorlog bleek dat Ron Dodge en anderen in Noord-Vietnamese gevangenschap waren omgekomen - niet zelden door martelingen. Behalve het weigeren van informatie was er dus ook zware mishandeling, de dood tot gevolg hebbende. Dodge was waarschijnlijk allang overleden toen Ivens bezoek kreeg uit Amerika, maar pas in 1981, veertien jaar na de gevangenname van de piloot, werden diens stoffelkjke resten door Vietnam overgedragen aan de VS. Van morele superioriteit was geen sprake.

Zie Hans Schoots, Gevaarlijk leven. Een biografie van Joris Ivens, 436-438 en Living Dangerously. A Biography of Joris Ivens, 321-323.

In mijn boek werd ten onrechte gesteld dat de opname waarin Ron Dodge te zien is, in Ivens' film Le ciel, la terre voorkomt. Ivens schreef zelf dat hij de opname in zijn film uit 1967 had gebruikt, dat zou dan niet Le ciel, la terre maar 17ième Parallèle, La guerre du peuple moeten zijn. Maar ook daarin komt Dodge niet voor, wel dus in Ivens' en Loridans reportage uit Hanoi voor Paris Match.

Voor meer over Ivens en Vietnam Lees verder...

De Amerikaan Alex Vernon, professor aan Hendrix College, Conway (Arkansas), gaat in een interessant artikel voor Ivens Magazine (december 2013) ook in op Ivens en de kwestie van de krijgsgevangenen in Noord-Vietnam.


VIETNAM WAR: A PRISONERS DILEMMA
Joris Ivens and Ron Dodge

In 1967, Joris Ivens and Marceline Loridan delivered a photo report from Hanoi, capital of North Vietnam, to the French magazine Paris Match. It was published in Paris Match of 9 september 1967 as 'Hanoi under bombs, a filmmakers testimony.' The filmmaker who testified was Joris Ivens.

The Vietnam war was underway. One of the photos shows American pilot Ron Dodge, who was shot down on 17 mai 1967 and captured by North Vietnam. Over five years later, in 1972, Life Magazine put this photo on its cover, because North Vietnam denied any knowledge of the whereabouts of Ron Dodge. He was just one of many who had to be considered Missing in Action (MIA) because North Vietnam refused to give any information about them.

In september 1974, Joris Ivens received a letter from Debbie Litt of Detroit USA. She was active in the movement to support prisoners of war. Some people from the movement even traveled to Paris to ask Ivens for help. Later (1980) Ivens wrote in the margin of a letter sent to Detroit earlier: 'These people came by and we explained to them that the shot was made by a Vietnamese cameraman and that we neither spoke to him or know his name.'

Of course this was not what it was all about. The real question was: Where is Ron Dodge? Earlier, for the Dutch Comittee for Medical Aid to Vietnam, Ivens had declared, according to his own notes, 'that the [peace-hs] agreements made in Paris are violated daily by the American and South Vietnamese Governments. In contrast the peoples of Vietnam, the government of the Democratic Republic of Vietnam [North Vietnam - hs] and the Provisional Revolutionary Government of South Vietnam do take these agreements seriously.' In their film from the sixties Loin de Vietnam (Far from Vietnam) Ivens and several French filmmakers attribute 'moral superiority' to North Vietnam.

How could this go together with a flagrant violation of the Convention of Geneva concerning prisoners of war? Joris Ivens was the man who could have done something. He maintained excellent relationships with leading figures in the North Vietnamese government, knew some generals and the ambassador in Paris, and he had an iron reputation in Hanoi. Yet he used a thin excuse and did nothing.

Years afther the end of the Vietnam war, Ron Dodge and others turned out to have died in North Vietnamese captivity - not seldom by torture. North Vietnam had not only violated the Geneva Convention by refusing information, it also treated a number of its prisoners with grievous bodily harm causing death.

When Ivens received his visitors in Paris, Ron Dodge was probably long dead, but only in 1981, 14 years after he was captured, Vietnam returned his remains to the US. There was no moral superiority.

See also: Hans Schoots, Living Dangerously. A Biography of Joris Ivens, 321-323.

In my book I stated that the image of Ron Dodge was used in Joris Ivens's film Le ciel, la terre (Threathening Sky). This is incorrect. Ivens himself wrote that he had used the image in his film of 1967, which would have been 17ième Parallèle (17th Parallel), but Ron Dodge does not appear in that film either. However, he doés appear in the photo report that Ivens and Loridan made in 1967 for Paris Match.

Look here for more on Joris Ivens and Vietnam.

In a very interesting article for Ivens Magazine (december 2013), Alex Vernon, professor at Hendrix College, Conway (Arkansas), also writes about Ivens and the American prisoners of war in North Vietnam.

 

^